0

Wishlist

เปิดร้านอาหารกึ่งผับต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

เมื่อภาวะเศรษฐกิจผันผวนหลายคนก็เริ่มมองแล้วว่า จะทำธุรกิจอะไรให้มีกำไรหรือได้เงินเยอะ บางรายก็ถูกออกจากงานหรือลาออกเองเพื่อจะไปทำธุรกิจของตนเองก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่า "จะทำธุรกิจให้มีกำไรที่ดีในระยะเวลาสั้นภายใน 1 - 2 ปีได้ทุนคืนพร้อมมีกำไรเป็นกอบเป็นกำ"

จากประสบการณ์มักจะพบว่า คนส่วนใหญ่ที่อยากทำธุรกิจเป็นของตนเองมักจะคิดถึงร้านอาหารก่อนเพื่อน เพราะอยู่ใกล้ตัวที่กินอาหารหรือทำอาหารรับประทานทุกวัน เห็นเป็นประจำยิ่งทางโทรทัศน์มักจะพบว่า พวกดารา นักร้อง นักแสดง พิธีกร ชอบเปิดร้านอาหารกึ่งผับ ก็คือขายทั้งอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งมีดนตรีเล่นให้ดูหรือใช้วิธีเปิดแผ่นให้ฟังด้วย บางรายก็รอด บางรายก็ร่วง ทั้งนี้อยู่ที่การเตรียมพร้อมหาความรู้ก่อนเริ่มทำธุรกิจ

"เหมราช" เป็นผู้อ่านท่านหนึ่งได้สอบถามมาว่า "อยากเปิดร้านอาหารกึ่งผับต้องเสียภาษีอะไรบ้าง"

คำถามสั้นดีครับ แต่คงต้องตอบยาวสักนิดหนึ่ง เนื่องจากภาระภาษีของร้านอาหารมีหลายประเด็นด้วยกัน สิ่งแรก "เหมราช" จะต้องศึกษาก็คือคำว่า "กิจการภัตตาคาร" หมายถึงกิจการดังนี้

กิจการภัตตาคารได้แก่กิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มไม่ว่าชนิดใด ๆ รวมทั้งกิจการรับจ้างปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้ประชาชนเข้าไปบริโภคได้

กิจการร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดที่ให้ประชาชนเข้าไปบริโภคได้ในประมวลรัษฎากรถือเป็นกิจการ "ให้บริการ" ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ภาระภาษีอากรจะมีดังนี้

1. ภาษีเงินได้

หาก "เหมราช" เปิดร้านอาหารกึ่งผับในรูปแบบของ "บุคคลธรรมดา" จะต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า โดยเงินได้สุทธิที่หักค่าใช้จ่ายเหมาและค่าลดหย่อนแล้ว 100,000 บาทแรกยกเว้นภาษี ส่วนที่เกินจะเสียในอัตรา 10 - 37%

หากตั้งธุรกิจเป็น "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" จะต้องจัดทำบัญชีและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิทั้งนี้หากจดทะเบียนเงินทุนและชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท จะเสียภาษีจากกำไรสุทธิในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ 15 - 30%

แต่หากจดทะเบียนเงินทุนและชำระแล้วเกิน 5 ล้านบาทจะเสียภาษีจากกำไรสุทธิในอัตรา 30% ข้อดีอย่างหนึ่งของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็คือ หากดำเนินกิจการประสบผลขาดทุนสุทธิก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากร้านอาหารกึ่งผับของ "เหมราช" มีรายรับตั้งแต่ 1,800,000 บาทต่อปี หรือรายรับเดือนละ 150,000 บาท จะต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและมีหน้าที่นำภาษีขายหักออกจากภาษีซื้อเพื่อนำส่งกรมสรรพากร

เมื่อขายอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้าจะต้องมีการออกใบกำกับภาษีโดยการประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่มเป็นการให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ซึ่งเป็นกิจการค้าปลีกที่เป็นการให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก เช่น การให้บริการของกิจการภัตตาคาร กิจการโรงแรม กิจการซ่อมแซมทุกชนิด กิจการโรงภาพยนตร์ และกิจการสถานบริการน้ำมัน เป็นต้น

นอกจากนี้ยัง ต้องจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีสำหรับการให้บริการทุกครั้งที่ผู้รับบริการเรียกร้อง พร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งมีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อหากการให้บริการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขดังนี้

(1) การขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่เคยมีมูลค่าของฐานภาษีในเดือนใดถึง 300,000 บาท

(2) การขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการแต่ละแห่งเป็นรถเข็น แผงลอย หรือหน่วยขายที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

(3) การให้บริการการแสดง การเล่น การกีฬา การแข่งขัน การประกวด หรือการกระทำใดๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันที่จัดขึ้นเพื่อเก็บเงินจากผู้ดู ผู้ฟัง ผู้เล่น หรือผู้เข้าแข่งขัน

(4) การประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ

(5) การประกอบกิจการให้บริการทางพิเศษหรือทางหลวงสัมปทาน

(6) การประกอบกิจการให้บริการสนามบิน

(7) การประกอบกิจการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการขนส่งมวลชน เช่น การให้บริการสถานที่จอดรถหรือให้บริการห้องสุขาแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการให้บริการรายย่อยไม่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับการให้บริการที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท เว้นแต่ผู้รับบริการจะเรียกร้องใบกำกับภาษี ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวจัดทำใบกำกับภาษีอย่างย่อรวบรวมการขายสินค้าหรือการให้บริการที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท ในหนึ่งวันทำการเพื่อเป็นเอกสารประกอบการลงรายการในรายงานภาษีขาย โดยให้ลงรายการในรายงานภาษีขายเฉพาะมูลค่าสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดต่อวันที่ได้รับหรือพึงได้รับซึ่งเกิดจากใบกำกับภาษีดังกล่าว โดยต้องเก็บใบกำกับภาษีดังกล่าวไว้ด้วย

"เหมราช" จะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มให้มากสักหน่อย เนื่องจากมีเรื่องของเอกสาร ใบกำกับภาษีและการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มแต่หาก "เหมราช" เปิดเป็นร้านอาหารกึ่งผับขนาดเล็กที่มีรายรับไม่ถึง 1,800,000 บาทต่อปี ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม