0

รายการที่ชื่นชอบ

ความจนความรวย ไม่มีในโลกแห่งความจริง

ชีวิตเราแต่ละคนที่เกิดมาสู่โลก ย่อมมีความจริงอยู่ในใจตัวเอง มาแต่กำเนิด อย่างเท่าเทียมกันหมด หากการปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์ทุกคน จากรากฐานจิตใจที่อิสระ สามารถเป็นไปได้อย่างมั่นคง ธรรมชาติของแต่ละคน ย่อมสะท้อนผลกำหนด ให้ตัวเอง หวนกลับมาค้นหาความจริง ที่อยู่ในใจ ช่วยให้มีผลชำระล้าง สิ่งที่เคยทับถมไว้แต่อดีต จึงทำให้มีโอกาสค้นพบ ความจริงจากโลกใบนี้ได้อย่างลึกซึ้ง

แม้ช่วงที่ผ่านมาแล้วจะพบว่า หลายคนมักนำความจนความรวยมาอ้าง เพื่อหวังสร้างพลังต่อรองให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจและให้ความเห็นใจ เพื่อการผ่อนปรนจากด้านหนึ่งสู่อีกด้านหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันทำให้มองเห็นวิถีทางที่ส่งผลสู่สังคมรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

ช่วงที่ผ่านมา เรามักพบความจริงว่า มีการนำเอาคำว่าโลกานุวัตน์หรือโลกาภิวัตน์มากล่าวกันอย่างกว้างขวาง ในทำนองว่า ทุกวันนี้วิถีการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้มนุษย์มีการสื่อถึงซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวาง

นอกจากนั้นคนพวกไหนมีกำลังทางวัตถุเหนือกว่า มักสะท้อนให้เห็นแนวโน้มเอารัดเอาเปรียบคนอีกพวกหนึ่ง ซึ่งด้อยกว่าตนอย่างไม่ละเว้น แม้กระทั่งคนภายในชาติและภาษาเดียวกัน ก็ยังขาดความรักความเมตตาซึ่งกันและกัน

กระแสที่มุ่งมองไปยังโลกาภิวัตน์อย่างยึดติดอยู่กับด้านนอกด้านเดียว ย่อมสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองหนักมากยิ่งขึ้น มีผลทำให้คนส่วนใหญ่คิดหนีความจริงที่อยู่ในใจ เพราะไม่อาจเข้าใจได้ว่า แท้จริงแล้ว โลกาภิวัตน์ที่เป็นความจริงมีอยู่ในใจของแต่ละคนอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว

การปฏิเสธความจริงจากใจตนเองมีเหตุสืบเนื่องมาจากภาวะลืมตัว หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า ลืมทิศทางที่มุ่งไปยังรากฐานตนเองอันควรถือว่าคือทางออกแห่งทุกข์อย่างแท้จริง

เรามักกล่าวกันว่า ทุกคนที่เกิดมาสู่โลก ต่างก็ต้องการความสุขด้วยกันทั้งสิ้น แต่ชีวิตที่กลัวความจริงย่อมกำหนดตัวเองให้เดินไปสู่อีกทิศทางหนึ่ง ซึ่งวิถีทางนี้ยิ่งเดินต่อไป ตนนั่นแหละถึงต้องพบความทุกข์หนักมากยิ่งขึ้น

จนกว่าจะได้รับความทุกข์ถึงขั้นเจ็บปวดหนักในระดับหนึ่ง ย่อมหวนกลับมาสู่อีกทิศทางหนึ่ง ซึ่งวิถีทางนี้คือสิ่งที่หวังได้ว่า แต่ละคนน่าจะมีโอกาสพบโลกแห่งความจริงได้เองอย่างเป็นธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ชีวิตจะพบกับความเจ็บปวด ถึงระดับซึ่งกำหนดให้หวนกลับมาพบความจริงได้นั้น ระดับหนึ่งของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันอย่างเป็นธรรมชาติ ในเมื่อมวลมนุษย์มีความหลากหลายของระดับเงื่อนไข ที่อยู่ในรากฐานจิตใจแต่ละคนอย่างเป็นธรรมชาติ จึงไม่มีใครอื่นจะเป็นผู้กำหนดได้นอกจากตนเป็นผู้กำหนดตัวเอง

ผู้ที่เข้าถึงโลกใบนี้ได้ก่อน หาใช่ต้องเป็นคนผู้มีวัยสูงเท่านั้นไม่ แท้จริงแล้ว จุดนี้มีความจริงอยู่ในรากฐานจิตใจของแต่ละคนอย่างอิสระ บางคนแม้มีอายุยังไม่มากนักก็อาจเข้าถึงได้ก่อน อาจมีบางคนที่วัยสูงมากแล้วแต่ก็ยังไม่อาจเข้าถึงได้

สรุปแล้ว ข้ออ้างทั้งหลาย แม้กระทั่งอ้างว่าต้องเป็นคนแก่เท่านั้น ย่อมสะท้อนความจริงที่อยู่ในใจให้รู้ได้ว่าตนนั่นแหละคือผู้ปฏิเสธความจริง เพราะยังคงมีการหลงตนลืมตัวมากกว่า

คนลักษณะนี้ เมื่อเกิดความทุกข์หนัก แทนที่จะกล้าสู้ความจริงกลับหนีไปนั่งบ่นอยู่ที่อื่น แม้ในที่เงียบสงัด บางคนก็หนีไปเข้าวัด เลยไปถึงขั้นบวชเป็นสงฆ์เป็นชีก็มี หากติดตามต่อไปย่อมพบความจริงว่า ชีวิตที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น ในที่สุดย่อมไปจมอยู่ตรงนั้นอย่างขาดการรู้คุณค่าตนเอง

สรุปแล้ว สิ่งที่กล่าวมาตั้งแต่เริ่มแรกของเรื่องนี้ มีอยู่จุดเดียวคือ การหยั่งรู้ความจริงจากเหตุซึ่งอยู่ในใจตนเอง และผลที่ตนพึงได้รับหลังการนำปฏิบัติแล้ว อันควรถือว่าสำคัญที่สุดของการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้แต่ละคนมั่นคงอยู่ได้ ยิ่งเกิดปัญหาขึ้นในสังคมหนักมากขึ้น ย่อมมองเห็นโอกาสดีที่จะได้ความจริงไว้เป็นครูสอนใจตนเอง จึงเป็นคนกล้าสู้ปัญหา โดยที่หยั่งรู้ได้ว่า น่าจะมีผลช่วยยกระดับจิตใจให้สูงยิ่งขึ้น

ส่วนการดำเนินชีวิต ควรเริ่มต้นปฏิบัติจากความจริงที่เกิดจากใจตนเอง อันควรถือว่าคือสัจธรรมซึ่งธรรมชาติได้มอบมาให้โดยกำเนิดอยู่แล้ว

ชีวิตคนเราที่เกิดมาสู่โลก ย่อมมีความหลากหลาย จะให้แต่ละคนเกิดมาแล้วต้องร่ำรวยเหมือนกันหมด คงเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติจึงไม่อาจเป็นไปได้

แม้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เดิมโดยการสะสมของบรรพบุรุษจะมีสภาพแตกต่างกัน หากแต่ละคนสามารถรักษาความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้ให้มั่นคงอยู่ได้ ย่อมรู้ความจริงได้ว่าสิ่งเหล่านั้นหาใช่ของตนไม่ สิ่งที่มีอยู่ในใจตนเองแล้วนั่นแหละคือความจริงซึ่งธรรมชาติได้มอบให้มาโดยกำเนิด จึงควรรักษาไว้อย่างสุดชีวิตเพื่อให้มั่นคงอยู่ได้

ส่วนสิ่งของทั้งหลายที่พบเห็นอยู่ด้านนอก หากตัวเองดำรงชีวิตอย่างประมาท มันอาจส่งอิทธิพลซึ่งเปรียบได้ดุจโซ่ตรวนที่เข้ามาพันธนาการจิตใจ ทำให้โลกแห่งความจริงอันควรถือว่าคือสมบัติอันล้ำค่าที่สุดของชีวิต จำต้องหลุดลอยไปอย่างไร้ความหมาย

ความภูมิใจในตนเอง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากสามารถรักษาเอาไว้ให้มั่นคงอยู่ได้ตัวเองนั่นแหละ ย่อมมีภูมิปัญญาที่ช่วยให้ตนสามารถรู้เท่าทันต่ออิทธิพลจากสิ่งภายนอก จึงมีรากฐานจิตใจแข็งแกร่งพอที่จะตัดมันออกไปจากภาวะยึดติดได้อย่างเด็ดเดี่ยว

คนที่เอาความรวยมาอ้างเพื่อใช้อำนาจของเงื่อนไขซึ่งอยู่ในใจตนเอง เหยียบย่ำคนอื่น จึงไม่เป็นผลดีแก่ตัวเอง หากยิ่งทำให้คุณค่าความเป็นคนจำต้องสูญเสียหนักมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นก่อนที่จะถึงจุดหวนกลับมามองเห็นความจริงได้ ผู้ซึ่งชีวิตตกอยู่ในสภาพพร้อมมูลด้วยทรัพย์สินเงินทอง และอำนาจ คงต้องพบกับความเจ็บปวดที่สาหัสสากัน หรืออาจถึงขั้นเลือดตกยางออกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก่อนที่จะหวนกลับมาเห็นความจริงจากอีกด้านหนึ่งก็เป็นได้

ส่วนผู้ที่นำความจนมาอ้างเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขต่อรอง แท้จริงแล้วเป็นเพราะตนเองอยากร่ำอยากรวย ในเมื่อทั้งสองด้านต่างก็มีความอยาก จึงทำให้หลุดจากวิถีทางซึ่งนำไปสู่การพบความจริงจากใจตนเองด้วยเช่นกัน หากกลับสร้างผลเสียหายให้แก่สังคมหนักมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นความเชื่อที่ว่า ความจนความรวยไม่มีในโลกแห่งความจริง แท้จริงแล้วหากแต่ละคนใช้ชีวิตอย่างมั่นคงอยู่กับความจริงที่อยู่ในใจตนเอง ย่อมไม่นำตนไปเปรียบเทียบกับความแตกต่างทางรูปวัตถุ ซึ่ึ่งปรากฏหลากหลายอยู่ในด้านนอก หากสามารถปฏิบัติจากใจตนเองได้อย่างอิสระ ไม่ว่าชีวิตจะอยู่ในสภาพอย่างไร

เพราะรู้แล้วว่าการพึ่งตนเองคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับชีวิตตน ซึ่งคนลักษณะนี้แม้มีเงินน้อย รวมทั้งอาจไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น ย่อมสามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางคนทั้งหลาย ซึ่งมีทรัพย์สินเงินทองหรือเครื่องประดับอื่นๆ ที่เหนือกว่าตนได้อย่างสง่างาม อีกทั้งสะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพที่น่าเคารพรักศรัทธาจากคนทั่วไป

ส่วนการนำเอาพลังต่อรองมาใช้ในการดำรงชีวิต สำหรับคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวย่อมช่วยให้รู้ความจริงจากใจคนลักษณะนี้ได้ เนื่องจากรู้ว่าพลังต่อรองที่แท้จริงเป็นสิ่งไม่มีในโลก คงมีแต่ความจริงจากใจที่สามารถเชื่อมโยงถึงคนได้อย่างหลากหลาย ทำให้รู้ได้ถึงความสำคัญในด้านจิตใจที่เชื่อมโยงทั้งสองด้าน ให้สามารถถึงกันอย่างเป็นธรรมชาติ จึงสามารถตกลงกันได้โดยสันติวิธีที่แท้จริง

ดังนั้น พลังต่อรองซึ่งมักนำมากล่าวอ้างกันในด้านธุรกิจการค้าก็ดี ในด้านความขัดแย้งภายในสังคมก็ดี อาจมีผลสืบเนื่องมาจาก การไปเอาตำราฝรั่งมาใช้ในทางที่ไม่ทำให้เกิดความเหมาะสม เนื่องจากไม่อาจหยั่งรู้ได้ถึงความจริงที่อยู่ในรากฐานจิตใจตนเอง จึงไม่ช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันได้

สรุปแล้วหากเข้าใจสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดในบทความเรื่องนี้ น่าจะรู้ได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างคือความจริงซึ่งค้นได้จากใจตนเอง จากการดำเนินชีวิต ที่ช่วยให้แต่ละคนสามารถรักษาคุณค่าตนเองไว้ ภายในรากฐานจิตใจได้อย่างชัดเจนตลอดไป